LEJE- OG FORSIKRINGSBETINGELSER

 

Nedenstående generelle leje- og forsikringsbetingelser er gældende fra 1. april 2016 og erstatter dermed alle tidligere udgaver af betingelserne.

GENERELLE BETINGELSER:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder nedenstående regelsæt, samt de til enhver tid gældende udlejningspriser, anvendelse for lejeaftaler, der indgås med bb-udlejning ApS..

I det følgende betegnes vores kunder som lejer og bb-udlejning ApS. som udlejer.

LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING:

For alt materiel der udlejes regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers plads, og løber til og med den dag det lejede afhentes eller returneres til udlejers plads. Materiellet skal være tilbageleveret senest kl. 16.00 samme dag, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.

For alle lejemål forudsættes en 5 dages arbejdsuge, hvor materiellet benyttes op til 7,5 timer pr. dag, medmindre andet fremgår af udlejningsprogrammet. Benyttes materiellet ud over 7,5 timer, debiteres der for en ekstra dagsleje, og hvis materiellet anvendes lørdage, søn- og helligdage beregnes disse også som lejedage. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede faktisk benyttes.

Opsigelse af lejemål fra lejer skal ske telefonisk med 1 dags varsel. Efter afmelding hæfter lejer for det lejede indtil det afhentes. Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder særligt hvis lejer er under konkurs eller betalingsstandsning, eller undlader at betale faktureret leje rettidigt. Lejer betaler alle omkostninger i forbindelse hermed.

TRANSPORT:

Maskinerne transporteres af ekstern transportør. Transportudgifter betales af lejer efter transportørens gældende takst. Ved transport af maskiner over 3,65m bredde beregnes yderligere for følgebil, uanset lejeperiodens længde. Lejer er dog berettiget til selv at transportere materiellet, men har i det tilfælde det fulde ansvar under af- og pålæsning samt under selve transporten.

FORPLIGTELSER OG ANSVAR:

Udlejer er forpligtet til at levere alt materiel i helt igennem rengjort, klargjort og lovmæssig stand. Evt. reklamation over fejl og mangler ved det lejede, skal ske på første lejedag for at blive taget til følge. Senere reklamationer vil blive afvist, og lejer hæfter for evt. skader/mangler, som kan konstateres ved hjemkomst.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, betjening, afhentning og returnering, samt alle udgifter til brændstof, smøring elektricitet og lign. Mht. smøreolie må der kun benyttes angivne type og kvalitet, og der må aldrig påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel. Bortkommet eller ødelagt tilbehør, såsom nøgler, instruktionsbøger, værktøj, kabler osv. erstattes fuldt ud af lejer.

Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i lejeperioden, herunder også for sikkerhedsmæssige kontroller og nødvendige vedligeholdelser. Lejer er således ansvarlig for alle typer af skader, nedbrud, tyverier og hærværk, samt skader på lejers eller tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt forhold. Lejer er forpligtet til selv at tegne en ansvarsforsikring, som kan dække ansvaret for skader på lejers eller tredjemands ting, person eller ejendom, som kan forvoldes når det lejede er i brug som arbejdsredskab.

Udlejer hæfter aldrig for lejers driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, uanset om det måtte kunne henføres til det lejede. Ethvert tab/omkostning som følge af maskinstop/fejl/forsinkelse eller andet er udlejer uvedkommende.

Lejer er forpligtet til at holde udlejer skadesløs, i det omfang udlejer bliver pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, for tab og skader som udlejer ikke kan gøres ansvarlig for jf. nærværende betingelser.

Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige det lejede materiel i udlejningsperioden.

Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede, og er forpligtet til at sørge for anmeldelse til; arbejdstilsynet andre myndigheder og evt. kabel- og ledningsejere. Lejer er forpligtet til at sikre at materiel, hvortil der kræves førercertifikat, kun anvendes af personer med et gyldigt certifikat/kørekort.

Der må ikke ryges i udlejers førerkabiner. En overtrædelse heraf vil medføre ekstra udgift til rengøring.

Lejer er forpligtet til, ved lejemålets ophør, at tilbagelevere det lejede materiel i samme stand som ved modtagelsen, dvs. rengjort, uden fejl og mangler. Det lejede vil efter returnering til udlejer blive efterset, og lejer hæfter fuldt ud for skader, mangler, mangelfuld rengøring o. lign. som kan konstateres ved lejemålets ophør. Al rengøring efter beton, asfalt, forurenende materialer og jordaffald, samt efterfølgende bortskaffelse heraf, beregnes efter mængde og faktureres efter gældende takst. Lejer må ikke foretage eller lade andre foretage reparationer eller ændringer af det lejede uden forudgående samtykke fra udlejer.

FORSIKRINGSBETINGELSER:

Udlejer sørger for at alt materiel er forsikret i lejeperioden. Lejer betaler derfor et risikotillæg oveni lejen på 6% af nettolejen. Lejer kan selv være forsikret, dette skal dokumenteres ved fremsendelse af kopi af police.

FORSIKRINGEN OMFATTER:

Forsikringen omfatter enhver skade på, samt tyveri og røveri af køretøjet. Forsikringen er etableret på en fællespolice for motorkøretøjer og omfatter den lovpligtige motoransvarsforsikring jf. færdselsloven, kasko- og brandforsikring.

Geografisk dækningsområde: Danmark

UNDTAGELSER:

Skader der alene opstår i og er begrænset til de mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele.

Skader sket under transport.

Ansvarsskader der opstår ved et køretøjs brug som arbejdsredskab og lignende, f.eks. løftearbejde, gravearbejde o.lign.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting der befordres med køretøjet.

Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse fra lejers side er undtaget fra forsikringsdækning, og dækkes derfor fuldt ud af lejer. Skader som sker over tid og/eller som skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion er ikke dækket af forsikringen.

Forsikringen omfatter ikke nogen former for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab, og ej heller skader på lejerens eller tredjemands ting, person eller ejendom. Forsikringen dækker ikke lejers transport af materiel, når lejer selv forestår denne.

ANMELDELSE:

Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at alle former for begivenheder/skader meddeles udlejer straks efter opdagelse med angivelse af skadesårsag/sted/dato osv. Anmeldelsesblanket kan rekvireres hos bb-udlejning ApS. Undladelse af at give meddelelse og/eller de nødvendige oplysninger udløser erstatning for det fulde tab. I tilfælde af brand, tyveri, hærværkskader og lign. skal dette straks og indenfor 24 timer efter opdagelse anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til udlejer.

BEREGNING AF TAB:

Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi, når materiellet er mellem 0-5 år gammelt. Er materiellet mere end 5 år gammelt beregnes efter dagsværdi.

SELVRISIKO:

Lejer hæfter med en selvrisiko for alle typer dækningsberettigede skader på udlejers materiel efter nedenstående tabel, beregnet ud fra værdien af det samlede konstaterede tab/værdi pr. genstand. Bemærk at flere forsikringsbegivenheder på samme maskine kan udløse flere selvrisici:

– For maskiner over 8000 kg. kr. 25.000 pr. skade.

– For maskiner fra 4000 til 7999 kg. kr. 15.000 pr. skade.

– For maskiner fra 0 til 3999 kg. kr. 10.000 pr. skade.

– Alt udstyr kr. 10.000 pr. skade

 

Forsikringsselvrisiko gælder ALLE skader.

BETALINGSBETINGELSER:

Såfremt intet andet er aftalt er udlejers betalingsbetingelse  8 dage netto og depositum skal erlægges. Fakturering sker ved udløb af en måned og ved lejemålets ophør. Skulle der opstå tvister mellem lejer og udlejer, uanset årsag, berettiger det ikke til at lejer undlader rettidig betaling af fakturerede beløb.

VAGTORDNING:

Der er etableret en vagtordning, således at lejer altid kan komme i kontakt med udlejer, også udenfor normal arbejdstid. Bruges vagttelefonen debiteres lejer efter de enhver tid gældende takster.

MISLIGHOLDELSE:

Hvis der sker overtrædelse af nærværende lejeforsikrings- eller betalingsbetingelser vil dette blive betragtet som misligholdelse fra lejers side. Misligholdelse af enhver art berettiger udlejer til, uden tydeligere varsel, at afhente det lejede materiel for lejers regning, om fornødent med fogedens hjælp.

Lejer erstatter udlejers tab iht. til dansk ret.

ÆNDRINGER:

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og forsikrings-betingelser samt lejepriser uden forudgående varsel.

LOVVALG OG VÆRNETING:

Enhver lejeaftale der indgås med udlejer er underlagt dansk ret og værnetinget er retten i Viborg.

DENUNCIATION OG TRANSPORT:

Udlejer kan have solgt de af nærværende aftale omfattede genstande til et finansieringsselskab og transporterer enhver af sine rettigheder i henhold til nærværende aftale til finansieringsselskabet til eje. Alle betalinger herunder eventuelle erstatningssummer og surrogater m.v. og en evt. købssum for genstandene kan herefter kun med frigørende virkning ske til finansieringsselskabet. Finansieringsselskabet har dog bemyndiget udlejer til indtil videre at modtage de løbende lejemål på sine vegne, således at lejer skal betale disse til udlejer, indtil lejer modtager anden besked fra finansieringsselskabet.

YDERLIGERE ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER:

Lejer bærer det fulde ansvar for, at det lejede er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, diverse sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning mv. bøder, pålæg eller andre afgifter er udlejer uvedkommende.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk